algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Beeldend Gesproken de kunstuitleen Beeldend Gesproken en www.beeldendgesproken.nl.; klant: de (potentiële) klant van zaken en/ of diensten van Beeldend Gesproken, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn; Kunstaanbieder: Een ieder die kunst voor uitleen en/ of verkoop aanbiedt bij Beeldend Gesproken. Orderbevestiging/factuur: De orderbevestiging/factuur zoals beschreven in artikel 2.4. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

1.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle uitleen en verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Beeldend Gesproken aan de klant, kunstwerken uitgeleend en/ of verkocht worden.


1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Beeldend Gesproken en de klant zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Al hetgeen Beeldend Gesproken aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de klant een aanbod heeft gedaan en Beeldend Gesproken dat heeft aanvaard.

2.2 In het geval van uitleen en verkoop is Beeldend Gesproken (en niet de kunstaanbieder) de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.

2.3 De overeenkomst tussen Beeldend Gesproken en de klant komt tot stand doordat de klant een bestelling heeft geplaatst en de klant hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van Beeldend Gesproken ontvangt met de details van de bestelling. Bestellen kan mondeling, telefonisch of op de website van Beeldend Gesproken middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.


2.4 In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie:

    ·    de naam van het kunstwerk
    ·    de naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft
    ·    of het uitleen of verkoop betreft
    ·    de prijs c.q. het uitleentarief
    ·    Het e-mailadres en/ of telefoonnummer waar de klant zich kan wenden met vragen omtrent de order

2.5 De overeenkomst bevat alle tussen de klant en Beeldend Gesproken gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Beeldend Gesproken.


2.6 De administratie van Beeldend Gesproken geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Beeldend Gesproken verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door Beeldend Gesproken verrichte leveringen. Beeldend Gesproken erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


2.7 Indien de klant en Beeldend Gesproken overeenkomen dat de klant nog andere diensten van Beeldend Gesproken zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen, tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden kunstwerken zijn in euro, inclusief lijst en inclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2. Alle betalingen van klant geschieden via automatische incasso, tenzij anders overeengekomen. In alle gevallen dient het factuurbedrag binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van Beeldend Gesproken te zijn bijgeschreven.


3.3 Indien de automatische incasso niet slaagt of de klant het automatisch geïncasseerde bedrag laat terugboeken en niet op andere wijze tijdige automatische betaling heeft plaatsgevonden, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij over het openstaande bedrag 1% rente verschuldigd, of de wettelijke rente indien die hoger is. Beeldend Gesproken kan administratieve kosten in rekening brengen van minimaal € 15,-. De klant is tevens de buitengerechtelijke kosten van 15% van de hoofdsom verschuldigd, met een minimum van € 70,-.


3.4 Alle facturen zullen door de klant worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.


3.5 In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Beeldend Gesproken gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.


3.6 Indien de klant ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Beeldend Gesproken het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de klant in rekening te brengen. De klant is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.


3.7 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Beeldend Gesproken gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Beeldend Gesproken te weigeren.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Beeldend Gesproken anders is aangegeven.

4.2 De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Beeldend Gesproken anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.


4.3 De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de klant en Beeldend Gesproken.


4.4 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via brief of e-mail. Maakt de klant van dat recht gebruik dan verplicht Beeldend Gesproken zich het reeds door de klant betaalde bedrag aan de klant binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.


4.6 Bij ontvangst dient de klant het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Beeldend Gesproken gemeld te worden, bij gebreke waarvan de klant het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Beeldend Gesproken is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Uitleen van kunstwerken

6.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, bedraagt de uitleenperiode van een kunstwerk zes maanden.

6.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de klant gedurende de uitleenperiode het recht de geleende kunstwerken te kopen met een korting van 10% (voorwaarde is dat de klant betreffend werk minimaal zes maanden voorafgaand aan de koop heeft gehuurd).

6.3 De kunstwerken worden door Beeldend Gesproken alleen uitgeleend nadat de klant kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden.

6.4 De klant dient zorgvuldig met de kunstwerken om te gaan tijdens de uitleenperiode. De kunstwerken mogen niet in de directe omgeving van een warmtebron of vochtige plaats worden geplaatst en dienen zoveel mogelijk te worden beschermd tegen direct zonlicht, alsmede via een deugdelijk ophangsysteem te worden bevestigd.

6.5 Het is verboden de kunstwerken te (doen) reproduceren, elders ten toon te stellen of aan derden in huur c.q. bruikleen te geven

6.6 De klant is verplicht bij beschadiging, vermissing of het verloren gaan van kunstwerken Beeldend Gesproken hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Het is niet toegestaan om reparaties zelf uit te voeren dan wel uit te laten voeren. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het werk ontstaan in de periode aanvangende op het moment dat de klant het werk in ontvangst heeft genomen en eindigend op het moment dat het werk is opgehaald voor retourzending.

6.7 De klant retourneert het werk voor afloop van de uitleenperiode. Indien de klant aan het einde van de uitleenperiode het kunstwerk niet kan retourneren (b.v. door vakantie) dient hij minimaal twee weken voor de aanvang van de periode van verhinderd zijn contact op te nemen met Beeldend Gesproken. Indien de klant het werk niet tijdig retourneert zal Beeldend Gesproken het werk als gekocht beschouwen en is Beeldend Gesproken gerechtigd tot het vorderen van de volledige waarde van het werk, zoals aangegeven op de orderbevestiging/factuur.

6.8 Voordat het kunstwerk geretourneerd wordt dient de klant te controleren of dit nog in goede staat is. Als dit niet het geval is dient de klant contact op te nemen met Beeldend Gesproken. De klant dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer en draagt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid. De klant dient de werken adequaat te verpakken, kwalitatief tenminste gelijk aan de manier waarop het kunstwerk was verpakt toen het werd aangeleverd. Voor vragen omtrent de verpakking dient de klant contact op te nemen met Beeldend Gesproken.

Artikel 7 Verkoop van kunstwerken

7.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen acht (8) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Beeldend Gesproken te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.

7.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Beeldend Gesproken te melden. De klant dient het kunstwerk – na overleg met Beeldend Gesproken – te sturen naar een door Beeldend Gesproken vastgesteld retouradres. De klant is in dit geval de gemaakte transportkosten verschuldigd.

7.3 Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Beeldend Gesproken ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Beeldend Gesproken deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Beeldend Gesproken het door de klant geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen.

7.4 Beeldend Gesproken behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de klant (anders dan die van Beeldend Gesproken of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De klant is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Beeldend Gesproken heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de klant en is bevoegd die schade te verreken met het door de klant gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

7.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Beeldend Gesproken schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Beeldend Gesproken de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Beeldend Gesproken heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

7.6 Beeldend Gesproken geeft op de via haar verkochte kunstwerken geen garantie. Voor klachten over een kunstwerk zal Beeldend Gesproken de klant doorverwijzen naar de desbetreffende kunstaanbieder en de klant hiertoe de adresgegevens van de kunstaanbieder verschaffen.

Artikel 8 Kooptegoed

8.1  In het geval van uitleen reserveert Beeldend Gesproken 25% van het netto huurbedrag voor de klant. Het gereserveerde tegoed (kooptegoed) wordt automatisch na elke huurtransactie bijgeschreven op naam van de klant.

8.2 Het kooptegoed geeft de klant recht op korting ter hoogte van het gespaarde kooptegoed op kunstwerken van kunstenaars opgenomen in de collectie van Beeldend Gesproken. Deze korting kan alleen worden gebruikt voor betaling van de kostprijs van het kunstwerk. De btw op het kunstwerk kan niet met het kooptegoed worden verrekend.

8.3 Het kooptegoed kan alleen ingezet worden wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Restitutie van het kooptegoed is niet mogelijk. Het gespaarde kooptegoed is in welke vorm ook niet overdraagbaar en mag alleen gebruikt worden door de klant geregistreerd bij Beeldend Gesproken. Kooptegoed gespaard door zakelijke klanten staat niet persoonlijk op naam maar op zakelijk account. In geval van meerdere vestigingen, zal het kooptegoed op vestigingsniveau gespaard worden.

8.4 Het kooptegoed blijft vijf jaar besteedbaar. Wanneer de periode van vijf jaar na de laatste huurtransactie verstreken is, vervalt het kooptegoed aan Beeldend Gesproken. Een klant kan zijn kooptegoed ook aan Beeldend Gesproken schenken, het te schenken bedrag komt ten goede aan Beeldend Gesproken.

Artikel 9 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Beeldend Gesproken geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

8.2 Beeldend Gesproken garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/ of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Beeldend Gesproken geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.

Artikel 10 Beeldrecht

9.1 Voor het gebruik van werk uit de collectie van kunstuitleen Beeldend Gesproken voor openbaarmaking en/of verveelvoudiging, dient de gebruiker vooraf schriftelijke beeldrechtelijke toestemming van Beeldend Gesproken en van de kunstenaar te hebben verkregen.

Artikel 11 Bestellingen/ communicatie

10.1 Beeldend Gesproken is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Beeldend Gesproken, dan wel tussen Beeldend Gesproken en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Beeldend Gesproken.

Artikel 12 Klachten

11.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Beeldend Gesproken serieus in behandeling worden genomen

11.2 De klant dient een klacht kenbaar te maken bij de directeur van Beeldend Gesproken

11.3 Beeldend Gesproken zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Beeldend Gesproken zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 13 Persoonsgegevens

12.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

12.2 Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Beeldend Gesproken. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Beeldend Gesproken. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

12.3 De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Beeldend Gesproken over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Beeldend Gesproken. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 14 Diversen

13.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats met Beeldend Gesproken, Hannie Dankbaarpassage 23 1053 RT Amsterdam, e-mail: info@beeldendgesproken.nl.

13.2 Beeldend Gesproken is het handelsmerk van Beeldend Gesproken ingeschreven onder nummer 58267050 bij de Kamer van Koophandel Amsterdam.

13.3 Indien de klant aan Beeldend Gesproken schriftelijk opgave doet van een adres, is Beeldend Gesproken gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Beeldend Gesproken een nieuw adres heeft doorgegeven.

13.4 Indien door Beeldend Gesproken gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Beeldend Gesproken deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

13.5 Beeldend Gesproken is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 15 Toepasselijke recht en geschillenregeling

14.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Beeldend Gesproken is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen tussen Beeldend Gesproken en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.

Bank NL10INGB067.12.12.583
KvK 58267050
btw 852953732B01